ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
گروه بندی مطالب  چاپ   کمينه 
آثار و تالیفات (4)
..مقاله ها (2)
..یادداشت ها و سرمقاله ها (22)
..کتب (5)
..جزوه های درسی (0)
..مصاحبه ها (1)
..پایان نامه ها (0)
سوالات امتحانی/استخدامی (4)
..نمونه سوالات امتحان وکالت (1)
..نمونه سوالات کارشناسان رسمی (1)
..نمونه سوالات کارشناسی مدیریت (0)
..نمونه سوالات کارشناسی حسابداری (2)
..نمونه سوالات کارشناسی ارشد (0)
..نمونه سوالات دکتری (2)
دستگاه های نظارتی (21)
..دیوان محاسبات کشور (42)
..سازمان بازرسی کشور (1)
..دیوان عدالت اداری (1)
..کمسیون اصل نود (1)
..سازمان حسابرسی (0)
قوانین و مقررات (47)
..قانون اساسی (1)
..چشم انداز 20 سال (1)
..قوانین مالی و محاسباتی (7)
..قوانین پنج ساله توسعه کشور (6)
..قوانین اداری و استخدامی (11)
..قوانین حقوقی و کیفری (6)
..قوانین کارشناسان رسمی (1)
..تازه های قوانین و مقررات (15)
..قوانین بودجه (9)
..سایر قوانین و مقررات (19)
..قوانین کاربردی (15)
پیشنهاد سردبیر (38)
مقالات علمی (5)
..مقالات حقوق و مدیریت (1)
..دیکشنری آنلاین (7)
اخبار و رویدادها (72)
خبر ویژه 1 (6)
خبر ویژه 2 (12)
خبر ویژه 3 (1)
خبر ویژه 4 (4)
خبر ویژه 5 (5)
خبر متحرک (77)
دیکشنری آنلاین لغات حسابداری،مدیریت و مالی  چاپ   کمينه 
    ترجمه: English   Turkey   العربی 
تعداد نظرها: 0 نظر  تعداد بازدید: 21096  تعداد امتیازدهی:  0   (Article Rating 


‌آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 1349/12/27

‌آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 1349/12/27

 ‌آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349/ موادی از آن: 

  با توجه به ابلاغ  قانون مناقصات در سال 1383 موا د 1 ا لی 29  آیین نامه معاملات دولـتی  حذف گردیده است.
فصل سوم - انعقاد قرارداد:
ماده30- در معاملاتي كه تحويل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده(27)اين آيين نامه ميسر نباشد بايد قرارداد منعقد شود.
ماده31- در قرارداد نكات زير بايد قيد گردد.
1) نام متعاملين.
2) نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها.
3) مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله.
4) ترتيب عمل و ميزان خسارات در مواردي كه برنده مناقصه در انجام تعهدات جزء يا كلا" تاخير نمايد.
5) الزام تحويل كالا بر طبق نمونه ممهور در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد، در اين صورت بايد نمونه كالا يا مهر طرفين معامله ممهور و نزد مناقصه گزار نگاهداري شود.
6) اقرار برنده مناقصه به اين كه از مشخصات كالا يا كار مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا يا انجام كار طلاع كامل دارد.
7) اختيار مناقصه گزار نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.
8) بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن در مواردي كه انجام كار براساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله برآورد و در قرارداد ذكر مي شود ولي بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بهاءاحتساب و پرداخت خواهدشد.
9) مبلغ پيش پرداخت و ترتيب واريز آن در صورتي كه در شرايط مناقصه ذكر شده باشد.
10) ميزان تضمين حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختماني و باربري و ترتيب استرداد آن بر اساس شرايط مناقصه.
11) مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به ساختمان و راهسازي و نظائر آن براساس شرايط مناقصه.
12) اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب دي ماه 1337.
13) ساير تعهداتي كه در شرايط مناقصه ذكر شده است.
14) ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر آن كه متضمن امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط مناقصه ذكر شده براي فروشنده نباشد.
فصل چهارم- ترتيب تحويل كالا يا خدمت.
ماده 32- تحويل مورد معامله به شرح زير باشد انجام شود:
الف- در مورد معاملات جزيي به وسيله و مسئوليت انبار دار يا تحويل گيرنده كار حسب مورد.
ب- در مورد معاملات متوسط به وسيله و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار و نماينده قسمت تقاضا كننده.
ج- در مورد معاملات عمده به وسيله و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار و نماينده قسمت تقاضا كننده و نماينده ديگري كه در مركز از طرف وزارتخانه يا موسسه دولتي ودر شهرستان ها از طرف دستگاه مناقصه گزار تعيين خواهد شد.
تبصره1- تحويل مورد معامله در موارد مندرج در بند ب و ج اين ماده با تنظيم صورت مجلس بايد انجام شود و پس از اين كه مسلم شد كالا يا كار داراي تمام مشخصات لازم مي باشد مراتب و مقدار آن در صورت مجلس تحويلي ذكر واز طرف مسئولان مربوط با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ بايد امضا شود. در مورد بند الف گواهي تطبيق مشخصات و مقدار كالا با كار به عهده انباردار يا تحويل گيرنده كار مي باشد.
تبصره2- در مواردي كه تشخيص مشخصات مورد معامله محتاج به بصيرت و تخصص باشد نماينده قسمت تقاضا كننده از بين كساني بايد انتخاب شود كه داراي اطلاعات كافي در اين خصوص باشد و اين مسئولي را عهده دار خواهدبود.
ماده33- براي كالاهاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار كه داراي شماره مسلسل باشد صادر گردد وبه امضاي انبار دار برسد و در ادارات دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روي قبض ذكر شود.
 تبصره - در مواردي كه كالا در خارج از انبار تحويل مي گردد و به انبار وارد نمي شود با در نظر گرفتن مفاد ماده (32) و تبصره هاي آن حسب مورد اقدام خواهد شد و تحويل گيرنده كالا به جاي انباردار تكاليف مربوط را انجام خواهد داد و رسيد يا صورت مجلس مربوط حسب مورد مبناي صدور قبض انبار و حواله انبار قرار خواهدگرفت.
ماده34- در صورتي كه در شرايط معامله براي تحويل مورد معامله علاوه بر آنچه در مواد(32)و (33)تعيين شده، تكاليف ديگري نيز پيش بيني شده باشد بايد اجرا شود.
ماده35- در مواردي كه بين مسئولان تحويل مورد معامله مذكور در بندهاي ب و ج ماده (32) از لحاظ مشخصات و ساير مسائل مربوط به كار يا كالايي كه بايد تحويل گرفته شود اختلاف نظر باشد هريك از مسئولان مذكور نظر خود را در صورت مجلس قيد خواهند كرد و ترتيب انجام تحويل مورد معامله در مركز از طرف وزارتخانه يا موسسه و در شهرستانها از طرف مسئول دستگاه مناقصه گزار طبق جلب نظر افراد بصير و مطلع تعيين خواهدشد.
فصل پنجم - مزايده:
‌ماده36- در مورد معاملات جزئي مأمور فروش مكلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقيق كامل از بها با رعايت صرفه دولت معامله ‌را انجام دهد و سند مربوط را به تعهداتي كه معامله با بيشترين بهاي ممكن انجام شده است و با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ امضاء كند.
‌ماده 37 - در مورد معاملات متوسط حراج به شرح زير انجام خواهد شد:
1- اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد با آگهي در ‌روزنامه و در صورت ضرورت به وسايل و طرف انتشاراتي ديگر از قبيل راديو و تلويزيون يا الصاق آگهي در معابر به اطلاع عموم برسد.
2- مورد معامله بايد قبلاً ارزيابي شود و حراج از بهاي تعيين شده شروع گردد و به خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند واگذار شود و اگر‌حداقل به قيمت ارزيابي شده داوطلب پيدا نشود مجدداً بايد ارزيابي شود.
‌ماده38- در مورد معاملات عمده انتشار آگهي مزايده به شرح زير به عمل مي‌آيد:
1- در آگهي مزايده شرایطي كه طبق اين آيين‌نامه براي آگهي مناقصه پيش‌بيني شده در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد بايد رعايت شود.
2- مقرراتي كه در اين آيين‌نامه در مورد ترتيب تشكيل كميسيون مناقصه و اتخاذ تصميم در كميسيون مذكور و اجراي تصميم كميسيون و انعقاد ‌قرارداد و تحويل مورد معامله معين شده در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد بايد اجرا شود.
 فصل ششم-  مقررات عمومي:
‌ماده39- اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آيين‌نامه كه بين طرفين معامله ايجاد مي‌شود در هيأتي مركب از نماينده دستگاه مناقصه‌گزار و‌نماينده وزارت دارايي مطرح مي‌شود هيأت مذكور مي‌تواند با طرف قرارداد توافق كند. اين توافق براي طرفين قابل اجرا و غير قابل اعتراض است و در‌صورت عدم حصول توافق مدعي مي‌تواند به دادگاه صلاحيت‌دار دادگستري مراجعه نمايد.
‌ماده40- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بايد مايحتاج خود را به موقع پيش‌بيني و در فصل مناسب تهيه كنند.
‌ماده41- دريافت ضمانتنامه بانكي يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي به عنوان سپرده شركت در مناقصه يا مزايده و يا تضمين حسن انجام معامله ‌بلامانع مي‌باشد و در هر صورت به تشخيص دستگاه مناقصه‌گزار در هر موقع قابل تبديل به يكديگر مي‌باشند.
‌تبصره - ترتيب دريافت و نگاهداري و استرداد اوراق قرضه دولتي يا اسناد خزانه طبق دستورالعملي كه از طرف وزارت دارايي صادر خواهد شد‌تعيين مي‌گردد.
فصل هفتم- ترک مناقصه یا مزایده:
ماده42- در مورد معاملات موضوع بند (1) ماده (79) قانون محاسبات عمومی فروشنده باید مورد معامله را دراختیار داشته یا تولیدکننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
ماده43- بهای مورد معامله موضوع بند (2) و مصنوعات مستظرفه موضوع بند (5) و کالاها و حقوق موضوع بند (11) ماده (79) قانون محاسبات عمومی به وسیله یک نفر مأمور بصیر به انتخاب دستگاه خریدار یا فروشنده تعیین و پس از تأیید وزیر یا مسئول دولتی مربوط معامله انجام خواهد شد.
ماده44- بهای خدمات هنری و خدمات صنعتگران در صنایع مستظرفه و کارشناسی موضوع بند (5) ماده (79) قانون محاسبات عمومی جز در مواردی که تعرفه مبتنی بر قانون وجود دارد در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که حسب وظایف محوله مستمراً نیاز به اینگونه خدمات دارند و طبق تعرفه ای که بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و موافقت وزارت دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد پرداخت می شود. بهای خدمات فوق در غیر موارد مذکور بنا بر توافق قسمت تقاضا کننده یا طرف معامله تعیین و پس از تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط یا کسانی که از طرف او مجاز هستند قابل تأدیه خواهد بود.
ماده45- در مورد معاملات موضوع بند (6) ماده (79) قانون محاسبات عمومی بهای کالاهای انحصاری دولتی به نرخ اعلام شده و کالاهای ساخت کارخانه های خارجی که نماینده انحصاری فروش در ایران دارند و کالاهای ساخت کارخانه های داخلی به نرخ اعلام شده از طرف وزارت اقتصاد پرداخت خواهد شد.
تبصره1- در مواردی که نماینده فروش کالای انحصاری دولتی نباشد کالای مورد نیاز از دارندگان دیگر بارعایت مقررات مواد (82) یا (83) قانون محاسبات عمومی خریداری خواهد شد.
تبصره2- درمواردی که نماینده انحصاری فروش کالای ساخت کارخانه های خارجی یا کارخانه داخلی کالا را موجود نداشته باشد یا به نرخ اعلام شده از طرف وزارتخانه اقتصاد نفروشد دستگاه خریدار می تواند کالاهای مورد نیاز را از سایر فروشندگان با رعایت مقررات مواد (82) یا (83) قانون محاسبات عمومی خریداری کند و در صورتی که کالا را از نماینده انحصاری فروش یا کارخانه یا نرخ بیشتری خریداری کند باید مراتب را به وزارت اقتصاد اعلام کند.
ماده46- کمیسیون موضوع ماده (83) قانون محاسبات عمومی با حضور کلیه اعضا رسمیت دارد و تصمیمات کمیسیون به اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
 


کد خبر:  1552705
فرستنده: abdali admin
گروه: قوانین و مقررات, قوانین مالی و محاسباتی
امتیازدهی
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد؟
نظرات

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیکی (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:

پر بیننده ترین آثار و مقالات  چاپ   کمينه 
 
 
©   کلیه حقوق برای جواد ابدالی محفوظ است. Powered by Atorpat      شرایط استفاده     حريم شخصي كاربران